• CALDERES D'OLI TERMIC  Utilitzades a zones on el subministre de gas natural, gasoil o fuel-oil és fàcil.  Realitzen un calentament d'oli tèrmico en circuit tancat.  Proporcionen calor per convecció a màquines consumidores dins d'un procés productiu.
 • CALDERES ELECTRIQUES  Aporten calor mitjançant resistències elèctriques de molt baixa densitat.  Rendiment del 100% de l'energia consumida.
 • CALDERES DE RECUPERACIO  Utilitzades a instal·lacions de cogeneració.  Aprofiten la calor latent en els gasos de combustió de motors, turbines, incineradores, oxidadors térmics,...
 • BESCANVIADORS  - Vaporitzador: utilizat per petits consums de vapor a instal·lacions d'oli tèrmic.  - Interacumulador aigua calenta: diposit d'aigua calenta sanitària a instal·lacions de fluid tèrmic.  - Bescanviador oli-oli: calentament d'olis vegetals amb oli tèrmic.

Plan PIMA Sol per al foment de la rehabilitació energètica d’ instal.lacions hoteleres

La raó d'aquest blog és posar en coneixement de tots vostès l’aprovació del Reial Decret 635/2013 del mes d'agost, pel qual els Ministeris d'Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, i el d'Industria, Energía y Turismo, llancen una nova campanya per a la millora de les instal•lacions en el sector hoteler, amb l'objectiu de reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle.

Tant els clients de PIROBLOC en l’esmentat sector, com establiments hotelers  amb instal.lacions de calderes industrials poden comptar amb el nostre departament d’enginyeria per a la realització d’estudis sobre la millora o racionalització de les seves instal.lacions d’oli tèrmic i vapor. Es tracta de lograr no solament una millora del rendiment de les seves instal.lacions, sinó també del seu estalvi energètic. Els convidem a visitar el següent link en el que poden llegar més sobre el programa de referencia:
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/pima-sol.aspx#para3

La llarga experiència en el disseny de generadors i en la realització d'instal•lacions de calor ens capaciten per realitzar estudis tècnics sobre el compliment amb els requeriments actuals que la legislació vigent exigeix per a les seves instal•lacions.
No perdin aquesta ocasió de millorar, racionalitzar o renovar les seves instal•lacions aprofitant les subvencions del pla. Llegir més!

La importància de la temperatura de pel•lícula en la vida de la caldera

La temperatura de pel•lícula és un paràmetre molt important en el disseny de la caldera. D’ella depèn la durabilitat tant de la caldera com de la instal•lació.

Per temperatura de pel•lícula entenem com la temperatura de l’oli en la superfície interior dels tubs del serpentí. La norma DIN 4754 contempla el seu càlcul, sent els paràmetres de major importància els següents:
 • Tipus d’oli.
 • Velocitat de l’oli.
 • Dimensions del serpentí.
 • Dimensions de la cambra de combustió.
 • Flux calorífic.
 • Tipus de combustible.
Ha de ser baixa, homogènia i estable.


Corva de temperatura en un tub (DIN 4754:1994-09)

PIROBLOC mitjançant el seu disseny optimitzat de serpentí i cambra de combustió obté valors de temperatura de pel•lícula baixos. Aconseguint calderes de gran rendiment i durabilitat. Llegir més!

Objectiu zero accidents


La seguretat el nostre principal objectiu. Fabriquem les nostres calderes sempre sota aquesta premissa, oferint les següents solucions:
 1. Sistema de detecció de la flama no desitjada a l’interior de la cambra de combustió. Vital per detectar flama a l’interior de la cambra quan el cremador i la bomba estiguin parats. D’aquesta manera es minimitza notablement el risc d’incendi de la instal•lació.
 2. Sistema automàtic d’extinció d’incendi. Mitjançant la injecció de N2, vapor o bé aire a l’interior de la cambra de combustió aconseguim controlar-ho i eradicar-ho. Complement ideal per al sistema de detecció de flama no desitjada.
 3. Seguretats redundants. Mitjançant la duplicitat dels elements de mesura de temperatura (xemeneia, oli tèrmic) i pressió (alta i diferencial) aconseguim augmentar la seguretat de la caldera.
Aquest equipament es pot sol•licitar tant en calderes de nova fabricació així com per a les existents en el mercat.

Blindi la seva caldera amb aquestes solucions i elimini riscos a la seva instal•lació. Llegir més!

Pirobloc renova el seu certificat ISO 9001:2008

Pirobloc ha renovat la seva certificació ISO 9001:2008 fins l’any 2016.

El passat mes de Març, l’empresa certificadora TÜV va auditar amb èxit a Pirobloc, qui ha aconseguit així la renovació del certificat ISO 9001:2008 en l’àmbit del Disseny, Fabricació i Comercialització de calderes de fluid tèrmic i bescanviadors de calor, així com per la comercialització de calderes de vapor.


Aquesta certificació assegura que Pirobloc:
 • Planifica la producció dels seus productes
 • Manté una comunicació constant amb el client per determinar tots els seus requisits
 • Homologa els seus proveïdors a nivell de materials
 • Realitza totes les activitats de verificació, validació, seguiment, medició, inspecció i proves per assegurar la qualitat dels seus productes 
 • Realitza un anàlisi del feedback que es reb dels clients per assegurar la millora contínua
 • Gestiona totes les No Conformitats, siguin de producte, de proveïdors o internes
Podeu consultar més informació sobre la certificació ISO en anteriors articles:
 1. Com repercuteix en el client el certificat de qualitat ISO 9001?
 2. Aspectes importants de la ISO 9001
Llegir més!

La versatilitat d'un fabricant de calderes d'oli tèrmic

La raó d'aquest blog és posar en coneixement de tots vostès la nostra empresa i la seva capacitació per realitzar estudis d'enginyeria sobre la millora o racionalització d'instal·lacions d'oli tèrmic existents, com per exemple les dutes a terme durant l'any 2012 per a empreses del sector alimentari francès, i químic belga. Es tracta d'aconseguir una millora del rendiment de les seves instal·lacions i de la seva eficiència energètica, mitjançant els equips amb els quals ja compten, siguin PIROBLOC o d'altres marques, i fins i tot de fabricants ja desapareguts del mercat com KONUS.

PIROBLOC ofereix solucions per a l'expansió dels actors de qualsevol sector industrial, encara que utilitzin altres marques de calderes d'oli tèrmic, havent estat precursora en sectors feu de la tecnologia del vapor, com la bugaderia industrial i hospitalària.

La llarga experiència en el disseny de generadors i en la realització d'instal·lacions d'oli tèrmic ens capaciten per atendre qualsevol consulta tècnica sobre el compliment amb els requeriments actuals que la legislació vigent exigeix, així com, sobre l'aprofitament d'equipament, estudi de les seves iniciatives, etc.

Com diu la dita, renovar-se o … o millor reinventar-se. Llegir més!